Yhdistyksen säännöt

KANGASNIEMEN PIHATARHURIT RY:N SÄÄNNÖT

1 §
Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kangasniemen pihatarhurit ry ja sen kotipaikka on Kangasniemen kunta ja toiminta-alueena Kangasniemen kunta ja sen ympäristö. Yhdistys kuuluu jäsenenä Puutarhaliitto -Trädgårdsförbundet ry:een.

2 §
Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on innostaa kotipuutarhaviljelyyn ja -hoitoon sekä edistää puutarhakulttuuria. Päämääriään yhdistys toteuttaa mm. järjestämällä esitelmä- ja neuvontatilaisuuksia, kokouksia, kursseja, näyttelyjä, retkiä ja kilpailuja.

§
Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi ovat tervetulleita kaikki hallituksen hyväksymät kasveista ja puutarhasta kiinnostuneet henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen säännöt ja haluavat edistää yhdistyksen toimintaa.

4 §
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous. Kunniajäsenekseen yhdistys voi vuosikokouksessa tekemällään päätöksellä kutsua toimintaansa ansiokkaasti vaikuttaneita henkilöitä. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenillä äänioikeus.

5 §
Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksen vuosittain valitsema puheenjohtaja sekä kahdeksan varsinaista ja heille henkilökohtaiset väräjäsenet, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja joista vuosittain eroaa puolet, ensi kerralla arvan kautta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä rahastonhoitajan, joka voi olla myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallituksen tehtävänä on:

 1. valvoa sääntöjen ja päätösten noudattamista,
 2. valvoa raha-asioita, talouden ja omaisuuden hoitoa, josta se kokonaisuudessaan on vastuussa yhdistykselle,
 3. valmistella yhdistyksen kokouksissa esiteltäviä asioita,
 4. panna vireille uusia, tarpeellisia aloitteita, sekä
 5. toimittaa vuosikokoukseen toiminta- ja tilikertomus kuluneelta toimintavuodelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos viisi jäsentä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanlukien.

§
Puheenjohtajan tehtävät:

 1. kutsua tarvittaessa hallitus koolle
 2. toimia hallituksen kokousten ja ylimääräisten kokousten puheenjohtajana,
 3. huolehtia yhdistyksen menestyksellisestä toiminnasta ja valvoa sääntöjen tarkkaa noudattamista.

7 §
Sihteerin tehtävät:

 1. valmistaa kokousten pöytäkirjat ja muut asiakirjat,
 2. kirjoittaa tarvittavat pöytäkirjanotteet ja toimittaa ne asianosaisille,
 3. hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto,
 4. laatia toimintakertomus sekä
 5. hoitaa yhdistyksen arkistoa.

8 §
Rahastonhoitajan tehtävät:

 1. tallettaa yhdistyksen varat sekä hoitaa muuta omaisuutta,
 2. suorittaa laskut sekä
 3. laatia vuosikokoukseen kalenterivuosittain päätetyt tilit, joihin liittyvät yksityiskohtaiset tulo- ja menotositteet ja toimittaa ne kaksi viikkoa ennen vuosikokousta toiminnantarkastajalle.

Muiden kuin välttämättömien ja säännöllisten menojen suorittamisen tulee perustua hallituksen asiasta tekemään päätökseen.

9 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai sihteeri.

10 §
Yhdistyksen kokouksia pidetään tarpeen mukaan joko ennalta sovitulla tai hallituksen määräämällä ajalla. Kokouksista on ilmoitettava vähintää yksi (1) viikko ennen kokouksen pitoa.

Kokouskutsut ja tiedonannot toimitetaan jäsenille kirjeitse, lehti-ilmoituksella paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä, sähköpostitse tai tekstiviestinä vuosikokouksen tekemän päätöksen mukaisesti.

Hallituksen velvollisuus on kutsua yhdistys kokoon, jos vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää. Kokous on päätösvaltainen, jos siitä on säännöissä määrätyllä tavalla ilmoitettu.

11 §
Vuosikokous pidetään vuosittain tammi-helmikuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. todetaan kokouksen laillisuus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto sekä tilinpäätös
 4. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
 5. keskustellaan ja päätetään muista yhdistyksen toimintaa koskevista asioista.

12 §
Syyskokous pidetään syys- joulukuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. todetaan kokouksen laillisuus,
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
 3. päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle vuodelle,
 4. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio tulevalle toimintavuodelle,
 5. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja sekä tarvittavat toimikunnat,
 6. valitaan yhdistyksen edustajat Puutarhaliittoon,
 7. päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta ja tiedonantojen toimittamisesta jäsenille sääntöjen 10 §:n määräämissä rajoissa,
 8. keskustellaan ja päätetään muista yhdistyksen toimintaa koskevista asioista.

13 §
Kokouksissa ratkaistaan asiat avonaisella äänestyksellä yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi 14 ja 15 §:ssä mainituissa tapauksissa. Vaalit toimitetaan lippuäänestyksenä, jos joku kokouksen osanottajista niin vaatii.

14 §
Näitä sääntöjä voidaan vuosikokouksessa muuttaa, jos muutosehdotukset on kokousilmoituksessa selvästi mainittu ja ehdotusta kannattaa kolmeneljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Muutosehdotukset ja niiden perustelut on kirjallisesti esitettävä yhdistyksen hallitukselle kuukautta ennen vuosikokousta.

15 §
Kysymys yhdistyksen purkamisesta voidaan ottaa käsiteltäväksi vain vuosikokouksessa. Jos toiminnan lopettamista kannattaa kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä, on kuukauden kuluttua pidettävä uusi kokous, jossa asia lopullisesti ratkaistaan. Jos tässäkin kokouksessa kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa toiminnan lopettamista, on yhdistyksen toiminta lopullisesti päättynyt. Jos yhdistys puretaan, on sen omaisuus, sen jälkeen, kun mahdolliset velat on suoritettu, käytettävä viimeisen kokouksen päätöksen mukaan toiminta-alueensa kotipuutarhaviljelyn edistämiseksi.

16 §
Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.


Lataa säännöt tästä linkistä